Skontaktuj się z nami info@lucullus-medical.com

Warunki reklamacyjne lucullus sro

Niniejsza procedura reklamacyjna obowiązuje od 01.01.2016 i jest dostępna w siedzibie sprzedającego lub jako dokument w firmie LUCULLUS sro

Postanowienia ogólne

Procedura reklamacyjna opisuje bieżącą współpracę handlową pomiędzy kupującym a spółką LUCULLUS sro z siedzibą Pribinova 4, 811 09 Bratysława, ID: 50 169 971 (zwaną dalej sprzedawcą) oraz oddziałem do zwrotu towarów i reklamacji LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Świt.

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą reklamacyjną oraz Ogólnymi Warunkami przed zamówieniem towaru. Odbierając towar od sprzedawcy, zgadza się z poniższą procedurą reklamacyjną. Jeżeli towar nie zostanie odebrany osobiście, za przejęcie towaru uważa się moment jego wydania pierwszemu przewoźnikowi.

Jako dowód gwarancji (karta gwarancyjna) Sprzedający wystawia dokument zakupu (fakturę - dalej tylko karta gwarancyjna) na każdy zakupiony towar ze wszystkimi niezbędnymi danymi do zgłoszenia gwarancji (nazwa towaru, okres gwarancji, cena, ilość, kod produktu ....) .

Długość gwarancji

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez kupującego. Ustawowy okres rękojmi wynosi z reguły 24 miesiące. Sprzedawca może przedłużyć ten ustawowy termin. Długość okresu gwarancyjnego jest zawsze zaznaczona na karcie gwarancyjnej (w kolumnie gwarancyjnej).
 2. Okres gwarancji składa się z ustawowego okresu (24 miesiące) oraz, w razie potrzeby, z okresu przedłużonego. W okresie rękojmi reklamacja podlega przepisom Kodeksu Cywilnego nr 40/1964 Dz. § 619-627 z uwzględnieniem niniejszych zasad reklamacji. W przypadku przedłużenia terminu reklamacja podlega wyłącznie niniejszym regulaminowi.
 3. Wyjątkiem mogą być towary sprzedawane z rabatem (towary uszkodzone, używane, niekompletne itp.). Jeżeli kupującym jest konsument i jeżeli rzecz jest używana, sprzedający nie odpowiada za wady odpowiadające stopniowi używania lub zużycia, jakie miał towar w momencie jego przejęcia przez kupującego. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w ciągu 24 miesięcy od dnia odbioru towaru przez kupującego. Sprzedający może skrócić ten okres w porozumieniu z kupującym, ale nie mniej niż 12 miesięcy. Termin ten zostanie podany przez sprzedawcę w dokumencie sprzedaży towaru. W przypadku towaru sprzedanego po niższej cenie z powodu błędu lub niekompletności, gwarancja nie obejmuje wad, dla których uzgodniono niższą cenę.
 4. Na wybrane produkty gwarancja producenta jest ograniczona do odbiorców niebędących konsumentami. Prawa ustawowe klienta końcowego (konsumenta) nie są w żaden sposób naruszone, gwarancja obowiązuje go zgodnie z prawem.

Warunki gwarancji

 1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki wraz z przewoźnikiem niezwłocznie po dostawie (ilość paczek, integralność taśmy z logo firmy, uszkodzenie kartonu) zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, która nie jest zgodna z umową kupna, ponieważ przesyłka jest na przykład niekompletna lub uszkodzona. W przypadku przyjęcia przez Kupującego tak uszkodzonej przesyłki od przewoźnika konieczne jest opisanie szkody w protokole zdawczo-odbiorczym przewoźnika.
 2. Niekompletną lub uszkodzoną przesyłkę należy niezwłocznie zgłosić e-mailem na adres: reklamacie@hk-green.sk, spisać protokół szkody z przewoźnikiem i przesłać bez zbędnej zwłoki e-mailem lub pocztą do sprzedawcy. Dodatkowe roszczenia z tytułu niekompletności lub zewnętrznych uszkodzeń przesyłki dają sprzedającemu możliwość udowodnienia, że nie stanowi to naruszenia umowy kupna.
 3. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi, niedostatecznej lub niewłaściwej obróbki, w wyniku naturalnych zmian w materiałach, z których wykonany jest towar, w wyniku uszkodzenia przez użytkownika lub osobę trzecią lub innej niewłaściwej ingerencji.

Sposób rozpatrywania reklamacji

Jeżeli kupującym jest konsument bez dowodu tożsamości:

Jeżeli jest to wada możliwa do usunięcia, towar zostanie naprawiony. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, a charakter wady nie uniemożliwia normalnego użytkowania, sprzedający może uzgodnić z kupującym rozsądną zniżkę ceny towaru. W przypadku rabatu nie ma możliwości późniejszego reklamowania tej wady. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji za pomocą którejkolwiek z powyższych opcji, kupującemu zostanie wystawiona nota kredytowa.

W przypadku wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy bez wad, sprzedawca zaoferuje kupującemu wymianę wadliwego towaru na towar o takim samym lub podobnym działaniu lub wystawi notę kredytową.

Jeżeli kupującym jest podmiot posiadający numer identyfikacyjny:

Jeżeli jest to wada możliwa do usunięcia, towar zostanie naprawiony. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, a charakter wady nie uniemożliwia normalnego użytkowania, sprzedający może uzgodnić z kupującym rozsądną zniżkę ceny towaru. W przypadku rabatu nie ma możliwości późniejszego reklamowania tej wady.

W przypadku wady nie dającej się usunąć i uniemożliwiającej prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy bezbłędnej, sprzedającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na towar o takim samym lub podobnym działaniu lub wystawienia noty uznaniowej.

 1. Sprzedający rozpatruje reklamacje towaru bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 30 dni od dnia następującego po złożeniu przez kupującego reklamacji. Okres ten nie jest wiążący dla kupującego, który podczas zakupu podał numer identyfikacyjny i dlatego jego relacje ze sprzedawcą reguluje Kodeks Handlowy.
 2. Po rozstrzygnięciu uzasadnionej reklamacji okres rękojmi wydłuża się o czas trwania reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. Jeżeli reklamacja została rozpatrzona przez wymianę, inną ewentualną reklamację uważa się za pierwszą reklamację towaru. (Czas trwania reklamacji liczony jest od dnia po jej otrzymaniu do dnia rozpatrzenia reklamacji. Nie do momentu jej odebrania przez kupującego. O rozpatrzeniu klient jest informowany e-mailem, który podał przy zakupie.)
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji sprzedający powiadomi kupującego o zakończeniu reklamacji telefonicznie lub mailowo. Jeśli towar został wysłany przez firmę transportową, po przetworzeniu zostanie automatycznie wysłany na adres kupującego. Jeżeli z przyczyn technicznych kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail w ustawowym terminie jednego miesiąca, kupujący ma możliwość automatycznego stawienia się w dziale reklamacji, gdzie reklamacja zostanie rozpatrzona i wydana po złożeniu oryginału reklamacji .
 4. W przypadku nieodebrania reklamowanego towaru w terminie 60 dni od dnia wniesienia reklamacji, sprzedającemu, zgodnie z § 656 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do naliczenia przy usuwaniu reklamacji kwoty za przechowanie. Kwota ta jest ustalona na 0,50 EUR / dzień dla towarów do 5 kg.

Dla firmy LUCULLUS sro

Sporządzono zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Nie. 108/2000 Dz. , Kodeks handlowy. i odpowiednie poprawki do Coll