Skontaktuj się z nami info@lucullus-medical.com

Prywatność

1.1. Kontrahenci ustalili, że kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, zobowiązany jest do podania Sprzedawcy swojego imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, w tym kodu pocztowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

1.2. Kupujący ewent. osoba zainteresowana (zwana dalej „kupującym” lub „osobą zainteresowaną”) przekazuje dane osobowe sprzedawcy dobrowolnie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna i dalszej komunikacji z nim. Bez ich podania sprzedający nie może należycie wykonać umowy z kupującym, a tym samym nie będzie możliwe jej zawarcie z kupującym. Celem przetwarzania tych danych osobowych jest wystawienie dokumentu podatkowego, stosunki przedumowne, identyfikacja kupującego, potwierdzenie zamówienia przez telefon lub e-mail, dostawa towaru, rejestracja w sklepie internetowym hk-green.sk, realizacja działań marketingowych , informacje o nowościach i ofertach specjalnych.

1.3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zainteresowanych osób w celach marketingowych na podstawie ich żądania lub. zgoda osoby zainteresowanej zgodnie z ustawą nr. Nie. 18/2018 Dz. NR SR. Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu podczas zamawiania towarów za pośrednictwem sklepu internetowego hk-green.sk, rejestracji w sklepie internetowym hk-green.sk lub w inny odpowiedni sposób. Osoba zainteresowana wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem zamówienia lub podczas rejestracji w sklepie internetowym hk-green.sk, aby Sprzedawca przetwarzał i przechowywał jego dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail w czynności sprzedającego w zakresie przesyłania informacji o nowościach i ofertach giełdowych oraz przetwarzaniu ich w jego systemie informacji marketingowej. Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na czas określony do czasu zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych Kupującego.

1.4. Wysyłając zamówienie do sprzedającego kupujący uczciwie oświadcza, że wyraża zgodę zgodnie z art. § 11 ust. 1 ustawy nr. 122/2013 Dz.U. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami (dalej „ZnOOÚ”), w celu przetwarzania i przechowywania przez Sprzedawcę jego danych osobowych w zakresie określonym w pkt. 1.1. w celach określonych w pkt 1.2. Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania Sprzedawca zapewnia niezwłocznie likwidację danych osobowych Kupującego zgodnie z art. § 17 ust. 1 ZnOOÚ. Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na piśmie. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od doręczenia sprzedawcy cofnięcia zgody przez kupującego.

1.5. Kupujący ma prawo i możliwość aktualizacji danych osobowych bezpośrednio w trybie online na stronie sklepu internetowego, w sekcji klienta, niezwłocznie po zalogowaniu.

1.6. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z art. § 6 ust. 2 litery c) ZnOOÚ będzie zbierać dane osobowe wyłącznie w celu określonym w punkcie 1.2. niniejsze ogólne warunki.

1.7. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z art. § 6 ust. 2 litery e) ZnOOÚ zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób adekwatny do celu, w jakim zostały zebrane.

1.8. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 litery i) ZnOOÚ będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działać w sposób niesprzeczny z ZnOOÚ lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ani ich obchodzić.

1.9. Kupujący ma prawo zwrócić się do sprzedawcy na pisemną prośbę

 • potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe na jego temat
 • w ogólnie zrozumiałej formie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym w zakresie:

a) dane identyfikujące sprzedawcę i przedstawiciela sprzedającego, jeżeli został wyznaczony,

b) tożsamość pośrednika; nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca nie postępuje zgodnie z § 8 ZnOOÚ przy pozyskiwaniu danych osobowych,

c) cel przetwarzania danych osobowych,

d) wykaz danych osobowych lub zakres danych osobowych zgodnie z § 10 ust. 4 zdanie pierwsze ZnOOÚ a

e) dodatkowe informacje, które przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności i warunków przetwarzania danych osobowych są niezbędne do zagwarantowania kupującemu jego praw i prawnie chronionych interesów, w szczególności: - pouczenie o dobrowolności lub obowiązku podania żądanego dane osobiste; jeżeli sprzedający pozyska dane osobowe kupującego na podstawie zgody kupującego zgodnie z § 11 ZnOOÚ, zawiadamia również o terminie ważności zgody, a także, gdy obowiązek podania danych osobowych kupującego wynika z aktu bezpośrednio wykonalnego prawnie wiążącego Unii Europejskiej, umowa międzynarodowa, którą Republika Słowacka jest związana lub, sprzedawca zawiadamia kupującego o podstawie prawnej, która nakłada na niego ten obowiązek i informuje go o skutkach odmowy podania danych osobowych,

 • kręgu odbiorców, jeśli jest oczekiwane lub oczywiste, że dane osobowe zostaną im udostępnione
 • osobom trzecim, jeśli jest przewidywane lub oczywiste, że zostaną im przekazane dane osobowe
 • forma ujawnienia w przypadku ujawnienia danych osobowych
 • państw trzecich, jeżeli zakłada się lub jest oczywiste, że przekazywanie danych osobowych do tych państw będzie miało miejsce

1.10. Wydając decyzję zgodnie z pkt 1.14. kupujący ma prawo zapoznać się z procedurą przetwarzania i oceny operacji:

 1. w ogólnie zrozumiałej formie dokładne informacje o źródle, z którego pozyskał dane osobowe do przetwarzania personal
 2. w ogólnie zrozumiałej formie wykaz jej danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania
 3. sprostowania lub usunięcia Twoich nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania
 4. zniszczenie jej danych osobowych, których cel przetwarzania się zakończył; jeżeli przetwarzane są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, może zażądać ich zwrotu
 5. likwidacji jej danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, jeżeli nastąpiło naruszenie prawa
 6. zablokowania jej danych osobowych ze względu na cofnięcie zgody przed upływem jej ważności, jeżeli sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie zgody kupującego

1.11. Prawo kupującego zgodnie z pkt 1.10. pkt 3 i 4 można ograniczyć tylko wtedy, gdy ograniczenie to wynika z przepisu szczególnego lub jego zastosowanie naruszałoby ochronę kupującego lub naruszałoby prawa i wolności innych osób.

1.12. Kupujący ma prawo sprzeciwić się sprzedającemu na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku

 1. przetwarzanie jej danych osobowych, co do których zakłada, że są lub będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego bez jej zgody i żądania ich likwidacji
 2. używanie tytułu, imienia, nazwiska i adresu kupującego dla celów marketingu bezpośredniego w systemie pocztowym lub podanie tytułu, imienia, nazwiska i adresu kupującego dla celów marketingu bezpośredniego.

1.13. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnego wniosku lub osobiście w przypadku braku możliwości odroczenia sprawy w przypadkach określonych w § 10 ust. 3 litery a), e), f) lub g) ZnOOÚ poprzez podanie uzasadnionych powodów lub przedstawienie dowodów na nieuprawnioną ingerencję w jego prawa i prawnie chronione interesy, które w konkretnym przypadku są lub mogą zostać naruszone przez takie przetwarzanie danych osobowych; jeżeli względy prawne nie uniemożliwiają tego i zostanie udowodnione, że sprzeciw kupującego jest zasadny, sprzedający jest zobowiązany do zablokowania i zniszczenia danych osobowych, których przetwarzaniu kupujący wniósł sprzeciw, bez zbędnej zwłoki, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.

1.14. Kupujący na pisemny wniosek lub osobiście, jeżeli nie można odroczyć sprawy, ma prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec sprzedawcy i nie ulegać decyzji sprzedawcy, która miałaby skutki prawne lub istotne skutki, jeżeli taka decyzja jest wydane wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania jej danych osobowych. Kupujący ma prawo zażądać od sprzedającego rozpatrzenia wydanej decyzji w inny sposób niż zautomatyzowana forma przetwarzania, przy czym sprzedający ma obowiązek zastosować się do żądania kupującego, tak aby decydującą rolę w rozpatrzeniu decyzji odegrał uprawniony osoba; sprzedający poinformuje kupującego o sposobie badania i wyniku ustalenia w terminie zgodnie z pkt 1.21. Kupującemu nie przysługuje to prawo tylko wtedy, gdy przewiduje to specjalne prawo, które przewiduje środki ochrony uzasadnionych interesów kupującego, lub jeśli w stosunkach przedumownych lub w trakcie trwania stosunków umownych sprzedawca wydał decyzję o spełnieniu na żądanie kupującego lub umowa podjęła inne odpowiednie środki w celu ochrony uzasadnionych interesów kupującego.

1.15. Jeśli kupujący skorzysta ze swojego prawa

 1. na piśmie i z treści wniosku wynika, że korzysta z przysługującego jej prawa, wniosek uważa się za złożony zgodnie z niniejszą ustawą; żądanie zgłoszone drogą mailową lub kupujący dostarczy na piśmie nie później niż w ciągu trzech dni od dnia jego wysłania
 2. osobiście ustnie w protokole, z którego musi być jasne, kto skorzystał z prawa, czego żąda, kiedy i kto sporządził protokół, jego podpis i podpis kupującego; sprzedający jest zobowiązany przekazać kupującemu kopię protokołu
 3. w przypadku pośrednika zgodnie z pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu, ten ostatni ma obowiązek bez zbędnej zwłoki przekazać to żądanie lub rejestrację sprzedawcy

1.16. Jeśli kupujący podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane bezpodstawnie, może złożyć wniosek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

1.17. Jeżeli Kupujący nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, z jego uprawnień może skorzystać przedstawiciel ustawowy.

1.18. Jeżeli kupujący nie żyje, z jej praw wynikających z tego prawa może skorzystać osoba bliska.

1.19. Żądanie Kupującego zgodnie z pkt 1.9., 1.10. 1/, 3/ do 6 oraz pkt 1.12. do 1.14. wyposażone przez sprzedawcę bezpłatnie.

1.20. Żądanie Kupującego zgodnie z pkt 1.10. 2/ są udzielane przez sprzedawcę nieodpłatnie, z wyjątkiem płatności w wysokości, która nie może przekroczyć wysokości celowo poniesionych kosztów materiałowych związanych z wykonaniem kopii, dostarczeniem środków technicznych i przesłaniem kupującemu informacji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej .

1.21. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć żądanie Kupującego w formie pisemnej zgodnie z pkt 1.19. oraz 1,20. nie później niż 30 dni od dnia otrzymania żądania.

1.22. Ograniczenie praw kupującego zgodnie z punktem 1.11. Sprzedający bez zbędnej zwłoki powiadomi kupującego i Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej na piśmie.

1.23. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z art. § 15 ust. 1 litera b) ZnOOÚ przetwarza dane osobowe kupującego w celach określonych w pkt. 1.2. warunki te za pośrednictwem następujących pośredników: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Po wysłaniu zamówienia lub rejestracji kupujący może otrzymywać raporty o ofertach towarów, promocjach i usługach sprzedającego. Klient może zrezygnować z wysyłki w dowolnym momencie po zalogowaniu się do Centrum Klienta w sekcji „Moje konto” oraz w podsekcji „Mój newsletter”.
 2. Zaznaczając pole przed wysłaniem zamówienia, kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami ogólnymi, w pełni zrozumiał ich treść i zgadza się z nimi.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków zakupu. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie ogólnych warunków zakupu jest spełniony poprzez umieszczenie go na stronie https://hk-green.cz.
 4. W stosunkach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy nr 22/2004 CFU o handlu elektronicznym oraz zmieniającej ustawy nr 128/2002 CFU o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach konsumenckich o ochronie i zmianie niektórych ustaw ze zm. Nr 284/2002 CFU z późn. zm. oraz Ustawa Nr 102/2014 CFU o ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość.
 5. Wszystkie ceny w Bitcoin są przeliczane z ceny w euro zgodnie z kursem wymiany Bitcoin Best Bid (BBB) ​​udostępnianym przez naszych partnerów BitPay. Wszystkim transakcjom Bitcoin towarzyszy faktura ważna przez 15 minut. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w ramach podanego limitu, konieczne jest wystawienie nowej faktury. Anulowane zamówienia: Anulowane zamówienia mogą kwalifikować się do zwrotu euro. Zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości wartości zamówienia w imieniu Euro na rachunek bankowy zgodnie z żądaniem kupującego. Zwrócone zamówienia: Zwrócone zamówienia będą uprawnione do zwrotu środków w euro na konto bankowe zgodnie z żądaniem kupującego. Anomalie płatności: W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji podczas płatności w imieniu Bitcoin, nasza obsługa klienta spróbuje się z Tobą skontaktować, aby pomóc Ci rozwiązać sytuację. Zrealizowane zamówienie: zrealizowane zamówienie zostanie zaakceptowane, a wszystkie środki powyżej wymaganej kwoty zostaną zwrócone kupującemu. Niewystarczająco opłacone zamówienie: Zamówienie zostanie anulowane, a płatność zostanie zwrócona kupującemu. Zamówienie opłacone z opóźnieniem: Zamówienie zostanie anulowane, a płatność zostanie zwrócona kupującemu. W przypadku, gdy ani LUCULLUS sro, ani BitPay nie będą w stanie zweryfikować zasadności transakcji Bitcoin, zamówienie zostanie anulowane.
 6. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie w stosunku do kupującego poprzez zawarcie umowy kupna

Jakie dane osobowe zbieramy od ciebie?

 1. Aby móc jak najlepiej spełnić Twoje wymagania, życzenia, a następnie móc je spełnić zgodnie z Twoimi pomysłami i oczekiwaniami, musimy zatem znać Twoje dane osobowe. Następnie wykorzystujemy zebrane dane, aby wspierać i pogłębiać jak najlepsze relacje między Tobą a naszą spółką LUCULLUS sro Abyśmy mogli jak najlepiej zrealizować ten zamiar, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Sposób, w jaki staramy się uzyskać od Ciebie te informacje, to tworzenie zamówienia na naszej stronie internetowej. Jesteś automatycznie zarejestrowany w naszym systemie. Posiadamy Twoje imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i dostawy, kontakt telefoniczny i e-mailowy. Firma LUCULLUS sro przestrzega podczas całego procesu obowiązującego prawa i ogólnych warunków handlowych.

Dlaczego potrzebujemy tych danych od ciebie?

 1. Dane osobowe są wykorzystywane przede wszystkim do elektronicznego przetwarzania Twojego zamówienia, prawidłowej dostawy towarów z Twojego zamówienia, a także odbioru, rozliczania płatności, które otrzymujemy od Ciebie, a także, co nie mniej ważne, do komunikacji z Tobą w sprawie Twoich zamówienie. Zadania te stanowią bardzo istotną i integralną część naszej pracy.
 2. W celach marketingowych naszej firmy LUCULLUS sro wykorzystywane są również Państwa dane osobowe, jak również do tworzenia różnych statystyk, które są jednak kompilowane tylko dla wewnętrznych intencji naszej firmy. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podwykonawców i pośredników, a jedynie te dane, które przyczyniają się do niezbędnej i skutecznej realizacji Twojego zamówienia oraz jego późniejszej dostawy. Firma LUCULLUS sro zobowiązała się do tego.

Jak zmienić, aktualizować, usunąć swoje dane osobowe?

 1. Nasi klienci mogą edytować swoje dane osobowe w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto lub w formie pisemnej prośby, którą należy wysłać na nasz adres e-mail info@hk-green.cz. Po tej czynności Twoje dane osobowe zostaną następnie usunięte z bazy danych spółki LUCULLUS sro, która nie będzie ich już przetwarzać.
 2. Jeśli nie chcesz już otrzymywać biuletynu od naszej firmy LUCULLUS sro pocztą elektroniczną, możesz bezpłatnie zrezygnować z subskrypcji, klikając na "wypisz się" na dole biuletynu.

Czym są cookies i co dla nas znaczą?

 1. ookie to krótki plik tekstowy, który odwiedzane strony internetowe wysyłają do przeglądarki. Firma LUCULLUS sro wykorzystuje te tak zwane pliki cookie, aby usprawnić i uprościć wizytę na naszej stronie https://hk-green.cz. Nie są one wykorzystywane przez naszą firmę do przechowywania Twoich danych osobowych, ani nie udostępniamy ich osobom trzecim.
 2. Za pomocą plików cookies pozyskujemy dane takie jak liczba odwiedzin na naszej stronie, całkowita liczba klientów, dzięki czemu dowiadujemy się, jakie towary kupujesz w Internecie i dzięki temu możemy zaoferować Ci Twój produkt pod adresem obniżoną cenę, np. poprzez newsletter.
 3. Aby robić zakupy online, musisz włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce.