Skontaktuj się z nami info@lucullus-medical.com

Ogólne warunki lucullus sro

Postanowienia wstępne

(zwane dalej „Ogólnymi warunkami”) Sprzedający w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków zakupu oznacza spółkę LUCULLUS sro z siedzibą przy Pribinova 4, 811 09 Bratysława, numer identyfikacyjny: 50 169 971, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I. operatora ”) oraz oddział do zwrotu towarów i reklamacji LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Łączność

E-mail: info@hk-green.sk

Linia klienta: +421 222 200 062 (pon. - pt.: 9:00 - 15:00)

Zamówienia

 1. Towar można wybrać przeglądając katalog na naszej stronie internetowej hk-green.sk jak za pomocą operatora na linii +421 948 928 971 (pon. - pt.: 9:00 - 15:00).
 2. Przy zamówieniu online prosimy o podanie następujących informacji: Jeżeli dokonujesz zakupów jako konsument, tj. jako osoba fizyczna, która nie działa przy zawieraniu umowy na odległość w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu, podaj imię i nazwisko, adres. Wprowadź swój numer telefonu i e-mail jednocześnie. Jeśli robisz zakupy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, podaj również nazwę firmy, numer dowodu osobistego, NIP oraz miejsce prowadzenia działalności lub siedziby.
 3. Po wysłaniu zamówienia Twoje zamówienie zostanie zrealizowane, a potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie niezwłocznie dostarczone na Twój adres e-mail. Wysyłając zamówienie do sprzedawcy, kupujący potwierdza, że sprzedawca terminowo i prawidłowo wypełnił swoje obowiązki informacyjne zgodnie z § 3 ust. 1 ustawy nr 102/2014 CFU o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub usług na odległość lub poza nią - umowa handlowa, siedziba sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (zwana dalej „Ustawą o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży Towarów”).
 4. Szczegóły zamówienia oraz przewidywany termin dostawy towaru do kupującego zostaną uzgodnione z Państwem drogą mailową. W razie potrzeby wszelkie dalsze informacje dotyczące Twojego zamówienia zostaną przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

Dostarczanie towarów

 • Sprzedający jest zobowiązany do realizacji zamówienia i dostarczenia towaru kupującemu w ciągu 30 dni. Towary z magazynu wysyłamy zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych. Dla każdego produktu mamy jednak szacunkowy termin dostawy, który staramy się dotrzymać. Towar dostarczamy w dni robocze w godzinach 9:00 - 18:00, o dokładnym dniu wysyłki i dostawy poinformujemy mailowo.
 • W przypadku, gdy towar jest dostarczany przez przewoźnika umownego, kupujący daje sprzedającemu prawo do sprzedaży przewoźnikowi niezbędnego minimum danych osobowych dla bezproblemowego dostarczenia towaru (imię i nazwisko, adres, telefon).
 • Przy odbiorze towaru dostarczymy pokwitowanie odbioru towaru. Dowodem odbioru towaru jest również zamówienie towaru w formie pisemnej. Kupujący otrzyma e-mailem dokument podatkowy z wyliczeniem ceny zakupu i podatku VAT nie później niż 14 dni od dostawy towaru. Towar uważa się za przejęty przez kupującego z chwilą, gdy kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia przejmie wszystkie części zamówionego towaru lub:

a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, w momencie odbioru towaru, który został dostarczony jako ostatni,

b) dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, w momencie odbioru ostatniej części lub ostatniej sztuki,

(c) dostarcza towary wielokrotnie w określonym czasie, w momencie przejęcia pierwszego dostarczonego towaru.

Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

 • Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy uzgodniony w umowie producent, importer lub dostawca towarów zaprzestał produkcji lub dokonał istotnych zmian, które uniemożliwiły wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy. umowy lub siły wyższej, lub jeśli nawet przy wszelkich uzasadnionych staraniach nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towaru w terminie określonym w niniejszych ogólnych warunkach lub za cenę określoną w sklepie internetowym. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania kupującego o tym fakcie oraz zwrotu wpłaconego już zadatku za uzgodniony w umowie towar w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy przelewem na konto wskazane przez kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących innych przypadkach:

a) w przypadku zamówienia za pobraniem zamówienie nie mogło zostać potwierdzone w sposób wiążący (błędnie podany numer telefonu, niedostępny, nie odpowiada na e-maile itp.)

b) w przypadku, gdy kupujący-przedsiębiorca nie przejął towaru w przeszłości lub w inny sposób naruszył warunki

 • Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Kupujący ma w tym okresie prawo do rozpakowania i przetestowania towaru w podobny sposób jak zwykle przy zakupie w klasycznym sklepie „kamiennym”. Testowanie nie oznacza jednak rozpoczęcia użytkowania towaru, a następnie jego zwrotu do sprzedawcy. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy ze sprzedawcą w formie papierowej w sposób niebudzący wątpliwości co do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy, każda dodatkowa umowa związana z umową, od której kupujący odstąpił, jest również anulowana od początku. Odstąpienie od umowy należy wcześniej zgłosić Sprzedającemu za pomocą formularza, który należy wypełnić online na stronie internetowej Sprzedającego lub telefonicznie pod numerem +421 915 328 783. Odstępując od umowy, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do Sprzedający kompletuje towar wraz z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu i nieużywany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia formularza odstąpienia od umowy na podany przez Sprzedającego adres.
 • Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedający nie przyjmuje płatności za pobraniem. Po prawomocnym odstąpieniu od umowy sprzedający zwróci kupującemu wszystkie płatności, które kupujący dokonał w sposób oczywisty w związku z zawarciem umowy kupna, w szczególności cenę kupna, w tym koszt dostawy towaru. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu kupującemu dodatkowych kosztów, jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedającego. Koszty dodatkowe to różnica pomiędzy kosztami dostawy wybranymi przez kupującego a kosztem najtańszego standardowego sposobu dostawy oferowanego przez sprzedawcę. Płatności zostaną zwrócone kupującemu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym sprzedający został poinformowany przez kupującego o odstąpieniu od umowy kupna. Zapłata zostanie dokonana w ten sam sposób, w jaki kupujący zapłacił sprzedawcy, chyba że kupujący wskazał inny sposób płatności w pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, bez pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 • W przypadku zakupu towaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (o czym decyduje numer identyfikacyjny na dokumencie zakupu) prawo odstąpienia nie powstaje, ponieważ Kodeks Handlowy nie dopuszcza takiej możliwości. W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towar używany, uszkodzony lub niekompletny lub w wyniku takiego obchodzenia się z towarem zmniejszy się wartość towaru wykraczająca poza obróbkę niezbędną do określenia właściwości i funkcjonalności towaru, kupującemu przysługuje odszkodowanie w wysokości wartości naprawy towaru i przywrócenia towaru do stanu pierwotnego lub sprzedający ma prawo żądać od kupującego odszkodowania z tytułu obniżenia wartości towaru, o czym kupujący jest zawiadamiany.

Zwrot

 • W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towar używany, uszkodzony lub niekompletny, kupujący zobowiązuje się zwrócić sprzedającemu wartość, o którą obniżyła się wartość towaru w rzeczywistej wysokości, koszty poniesione przez Sprzedający w naprawie towaru i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego obliczonego według cennika serwisu pogwarancyjnego towaru. Zgodnie z niniejszym punktem Ogólnych Warunków Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu odszkodowania w wysokości różnicy między ceną zakupu towaru a wartością towaru w momencie odstąpienia od umowy kupna.
 • Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić kupującemu zapłaconą za dany towar cenę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu ceny zapłaconej za dany towar przed dostarczeniem towaru od kupującego wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją itp. lub do czasu, gdy kupujący udowodni odesłanie towaru wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją itp. sprzedającemu.
 • Kupujący po odstąpieniu od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do przejęcia towaru. Kupujący po odstąpieniu od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą. Bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem towaru nie można racjonalnie określić z góry. Zgodnie z dostępnymi informacjami oszacowanie tych kosztów jest oczekiwane w zależności od wielkości, wagi towaru, odległości, z której towar jest zwracany oraz cen, po których wybrany przez kupującego przewoźnik świadczy swoje usługi w wysokości CZK 50 do 4000 CZK.
 • W przypadku, gdy kupujący nie wypełni któregokolwiek z powyższych zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków, odstąpienie od umowy jest nieważne i skuteczne, a sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu wszystkich możliwych do udowodnienia płatności wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków i ma prawo do zwrotu kosztów przesyłki z powrotem do kupującego.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

a) sprzedaż towarów dokonana według szczególnych wymagań kupującego, towarów na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego nabywcy,

b) sprzedaż towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub zepsuciu,

c) sprzedaż towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, mogą być nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami,

d) sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostawie. Cena zakupu towaru zostanie każdorazowo potwierdzona e-mailem w specyfikacji zamówienia. Kupujący potwierdza, że został poinformowany, że częścią zamówienia jest obowiązek zapłaty ceny.

Ceny

 1. Wszystkie ceny towarów i usług oraz wszystkie opłaty w sklepie internetowym zawierają podatek VAT. Wszystkie promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, chyba że dla konkretnego produktu podano inaczej.
 2. Warunki gwarancji reguluje procedura reklamacyjna.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru spowodowane przez firmę kurierską lub podaniem błędnego adresu kupującego. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia towaru przy odbiorze od przewoźnika/kuriera i potwierdzenia swoim podpisem odbioru towaru przy odbiorze towaru. Reklamacje z tytułu ewentualnego niedostarczenia towaru z winy kuriera lub uszkodzenia towaru spowodowanego przez firmę kurierską należy w takich przypadkach zgłaszać bezpośrednio pracownikowi firmy kurierskiej. Kupujący nie przyjmie uszkodzonego towaru od kuriera, a kupujący odnotuje uszkodzenie towaru przy odbiorze towaru. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych towaru spowodowanych transportem, których przyjęcie bez wad zostało potwierdzone przez kupującego pracownikowi firmy kurierskiej, nie będą uznane przez sprzedającego za uzasadnione i wykonanie z takiej reklamacji nie zostanie przekazane kupującemu .
 4. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed wysyłką towaru drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku niedostarczenia towaru z powodu siły wyższej lub z powodu zaprzestania jego produkcji, sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego o przyczynie niedostarczenia. Sprzedający ma obowiązek zapewnić możliwość dostarczenia towaru zastępczego. Kupujący ma prawo odmówić możliwości dostarczenia towaru zastępczego i odstąpić od zamówienia tego towaru. W przypadku zapłaty ceny zakupu lub jej części środki zostaną zwrócone kupującemu w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany rachunek bankowy po anulowaniu zamówienia.

Spółka LUCULLUS sro przetwarza i przechowuje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie danych (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych nr. 18/2018 Dz.U., który obowiązuje od 25.5. 2018. Dane osobowe i ich ochrona

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 1. Drogi konsumencie. Jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa lub nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, wyślij nam swoją prośbę o zadośćuczynienie na nasz adres e-mail: reklamace@hk-green.cz.
 2. Jeżeli odpowiemy na to żądanie przecząco lub nie odpowiemy w ciągu 30 dni od wysłania go na adres e-mail, lub nie jesteś zadowolony z naszego rozwiązania, to na podstawie znowelizowanej ustawy nr 102/2014 i ustawy nr 391/2015 w sprawie alternatywnych rozwiązań sporów konsumenckich masz prawo do alternatywnego (pozasądowego) sposobu rozwiązywania sporów.
 3. Możesz złożyć wniosek w sposób określony zgodnie z §12 ustawy 391/2015 CFU.
 4. Adres do składania zgłoszeń w formie elektronicznej na Słowacji do Inspekcji Handlowej to ars@soi.sk.
 5. Podmiot ADR może odrzucić propozycję konsumenta, np.: jeżeli wymierna wartość sporu nie przekracza 530 CZK; jeżeli w świetle wszystkich okoliczności jasne jest, że alternatywne rozstrzyganie sporów można osiągnąć jedynie przy nieproporcjonalnym wysiłku, i tak dalej.
 6. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO, która jest dostępna online pod tym linkiem. Konsument z UE może złożyć tutaj skargę przeciwko przedsiębiorcy z UE.
 7. Koszty związane z alternatywnym rozwiązaniem sporu ponosi każda ze stron sporu odrębnie bez możliwości ich zwrotu.

Zadowolenie z zakupów określamy za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wyślemy je do Ciebie za każdym razem, gdy kupisz u nas, chyba że zgodnie z § § 62 ustawy nr. Nie. 351/2011 Dz. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, nie odmówisz przesyłania poczty elektronicznej w celach marketingowych. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Customer Verified na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie Państwa zadowolenia z dokonanych u nas zakupów. Do przesyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z pośrednika w przetwarzaniu, którym jest operator portalu Heureka.sk.W tym celu możemy sprzedawać informacje o zakupionych towarach oraz Państwa adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim do ich własnych celów przy wysyłaniu ankiet e-mailowych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified, odrzucając inne ankiety, korzystając z linku w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku sprzeciwu nie prześlemy dalej ankiety.